شركتهاي ریخته گری

لطفا برای درج نام در اين صفحه يا به روزرسانی اطلاعات با ما تماس بگیرید
پست الکترونیکی
فاکس
تلفن
نام شرکت
ر
info@iranzob.com
0311-6619192
0311-6625750
1
zfabox@zfa.ir
88213587-9
88213587-9
2
info@steelrizan.com
66439736
66432019
3
info@parsmetalco.com
44504726
88711453
4
puladir@puladir.com
44071245
44097077
5
tsf@tsfco.com
88061470
88061471-3
6
info@ici-company.com
0311-3802384
0311-3802385
7
info@pakbronze.com
0229-3382586
0229-3383103
8
----
0292-3423906
0292-3423902
صنایع ریخته گر فرشید
9
info@msi-foundry.com
22001749-50
22001749-50
10
info@iranalloysteel.com
7254680
7253090
11
info@ductilemachine.com
66439736
66432019
12
shirani79@yahoo.com
0311 7750561
0311 7750561
دقیق ریزان پایا حدید
13
management@zfy-4m.com
0315-5215317
0315-5211517
14
info@irtrf.com
0411-4245853
0411-4295239
15
---
0335-3482579
0335-3483182
شمشاد ذوب سپاهان
16
commercial@ferrogilan.com
88731540
88502550
17
info@fitco.ir
229223329
22922330
18
zarinfelez@shemshalco.com
0221-2262445
0211-2262401-2
19
info@zobshomal.com
0713-5753251
0173-5753310-11
20
godaz-novin@yahoo.com
22068237
3824225
صنایع گداز نوین
21
s.zanjanchi@foulad-taftan.com
22872400
22872474
22
info@ravanshir.com
88069797
88065726
23
---
22869220
22862667
24
hendoei@fzamol.com
0121-2203235
0121-2203232
25
info@fuliran.com
88418809
88455921 - 88413901 -88450027 
26
kamalco@email.com
0311-2230980
0311-2228591
کمال سپاهان
27
technofelez@yahoo.com
55419722
55410114
گروه مهندسی تکنوفلز
28
info@motlagh-co.com
0232-4772286
0232-4772287
29
management@technographco
.com
0221-2582089
0221- 2582092
30

info@karamavad.com

5065996
5061500 - 531700
31