کنترل و اتوماسیون

لطفا برای درج نام در اين صفحه يا به روزرسانی اطلاعات با ما تماس بگیرید

پست الکترونیکی
فاکس
تلفن
نام شرکت
ر
neda@nedaco.com
88050428
88211380
1
info@ricc.ir
88969245
88965792
2
info@farineh.com
88794681
88771937
3
info@dkki-co.com
76262447
76262745 - 7
4
info@smeir.com
0311 6622512
0311 6638980 & 6627832
5
arviniech@controal.com
0511-7619511
0511-7616231
آروین کنترل
6
marketing_dep@parssanaat.com
88890773 - 88892788
88890773 - 88892788
7
babaksamani@yahoo.com
88754453
88754453
آی . اس . پی ایران
8
esfahan_tavan@hotmail
.com
0311-6639892
0311-6628452
اصفهان توان
9
info@imapardaz.com
0411-3362588
0411-3351735
10
info@irisa.com
0311-6660745
0311-6660730
11
info@dfc-co.com
88715290
88718839 -40
12
info@zarinafzar.com
0511-8433390
0511-8408414
13
shuttlepars@shuttlepars
.com
88751773
88751771
14
info@fooladtechnic.com
6279223
6279219-21
15
Paesensor@yahoo.com
88756413
88752274-5
16
info@namadinsanatco.com
0311-2332848
0311-2339560
17
info@pars-equipment.com
77480004
77480001-3
18
info@kispco.com
22276237
22276236
19
info@parsnavard.com
88065180
88065170
20
info@partosanat.com
88887809
88662288
21
info@behpooyanco.com
0311-2332848
0311-2352970
22
info@partosanat.com
88887809
88662288
23
paesensor@yahoo.com
88752274-5
88756413
24
info@damapas.com
88320829
88828121
25
sales@davamenergy.com
88769639
88529153-59
26
itaserv@itaserv.com
+39-010460833
+39-010411169
27
info@ricc.ir
88969245
88965792
28
info@rcs.co.ir
88532598-9
88532600-6
29


بازگشت