تجهيزات آزمايشگاهي

لطفا برای درج نام در اين صفحه يا به روزرسانی اطلاعات با ما تماس بگیرید
پست الکترونیکی
فاکس
تلفن
نام شرکت
ر
mail@mehr-machine.com
88741023
88503900
1
info@dkki-co.com
76262447
76262745 - 7
2
info@psat.ir
0282 2894069
0282 2894067&8
3
asc@appliedscience.ir
88888675
88787710-14
4
info@spectro.com
+49-282-18922202
+49-282-18922102
5
info@kispco.com
22276237
22276236
6
info@hami-yekta.com
88890353
88914231-2
7
info@sfm.ir
88838010
88823351
صنعت فن آوران مبتکران
8
zaminpajuhan@hotmail.com
88838901
88909759
زمین پژوهان
9
info@atp.co.ir
66058360
66058477-66057522
10
office@oltekspa.com
+39-0-322838675
+39-0-322880521
11


بازگشت