کارخانجات فولاد ایران


1- فولاد اسفراين
6- فولاد خوزستان
11- فولاد آلياژی يزد
2- ذوب آهن اصفهان
7- فولاد ميانه
12- فولاد آلياژی اصفهان
3- فولاد ميبد
8- گروه ملی
13- فولاد يزد
4- فولاد هرمزگان
9- فولاد کاويان
14- فولاد گیلان
5- فولاد مبارکه
10- فولاد کردستان
15- فولاد خراسان