رکورد جدید تولید برای مجتمع پارس فولاد سبزوار به ثبت رسید. به گزارش معدن ۲۴، ثبت هشتمین رکورد تولید در سال ۱۴۰۲برای مجتمع پارس فولاد سبزوار بدست آمد. این رکورد بالاترین رکورد پیوستگی تولید به مدت ۱۴۷ روز است. رکوردهای قبلی این شرکت شامل، ثبت رکورد تولید به میزان ۱۱۹ تن بر ساعت در فروردین ماه ۱۴۰۲، ثبت رکورد ماهانه تولید در فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۸۳۴۰۶ تن و ارتقا رکورد قبلی به میزان ۹۱ تن، ثبت رکورد پیوستگی تولید به مدت ۹۱ روز متوالی، ثبت رکورد تولید فصلی به میزان ۲۴۰۶۹۱ تن در فصل بهار، ثبت رکورد تولید ۶ ماهه ماهانه ۴۸۲۱۲۸ تن، ثبت رکورد میزان تولید ماهیانه در مهر ۱۴۰۲ به مقدار ۱۱۳.۱ تن بر ساعت و ثبت رکورد بالاترین میزان تولید اسمی به مقدار ۱۱۰ تن بر ساعت بوده است.
WWW.IRANSTEEL.NET